Reklama
 
Blog | fortis@atlas.cz

Jaký je náš osobní podíl na vzniku přírodních katastrof?

Položili jste si někdy otázku: jak mohu já osobně za to, že dochází k přírodním katastrofám? Nebo si snad skutečně myslíte, že za to vůbec nemůžete?

Obecně se tvrdí, že přírodní katastrofy má na svědomí několik faktorů. Jde třeba o globální oteplování, náš špatný vztah k přírodě a její drancování, rychlé odtékání vody z krajiny, způsobující její vysušování, nedostatečná protipovodňová opatření a podobně.

Je to samozřejmě pravda, kterou jistý starý člověk, při pohledu na svou, povodní zničenou úrodu, definoval velmi prostě a jednoduše slovy: jsme zlí a proto nás Nejvyšší trestá!

Tato slova prostého a jednoduchého člověka jsou mnohem blíže k pochopení skutečných a nejhlubších příčin různých přírodních katastrof, než erudované formulace meteorologů, vodohospodářů, krizových protipovodňových štábů, starostů, nebo primátorů, která hovoří vždy jen důsledcích, ale nikdy ne o pravých a nejhlubších příčinách. Tato slova totiž nehledají vinu v tom vnějším, co se děje kolem nás, ale hledají ji tam, kde opravdu je – v nás samotných!

Ano, jedině my, lidé, jsme vinni za to, co se děje! Podobný uzávěr však bude s velkou pravděpodobností něčím, co člověk dneška asi velmi těžko pochopí. A to z jednoduchého důvodu – z nedostatku pokory a s ní spojené, zdravé sebereflexe.

Určitě se teď mnozí zeptají: jak mohu já osobně za to, že dochází k přírodním katastrofám? Odpověď přece už jednou zazněla: jsme zlí a proto nás Stvořitel trestá! V těchto slovech je opravdu vystižena podstata pravdy, i když to bude potřebné přece jen trochu upřesnit.

Ve skutečnosti nás Nejvyšší vůbec netrestá, protože na to je příliš vznešený. Tvůrci univerza stačilo pouze vložit do fungování stvoření jeden jediný dokonalý Zákon, na jehož základě se my sami trestáme, nebo odměňujeme. Je to Zákon zpětného účinku – zákon akce a reakce!

Jaká je akce, taková je reakce! Co kdo zaseje, to také sklidí! Takto jednoduše, prostě a dokonale to funguje.

Pokud konáme dobro, vrátí se nám dobro a pokud konáme zlo, vrátí se nám zlo. V účincích jednoho a téhož Zákona je tedy zahrnuta veškerá odměna i trest. Je v něm zahrnuta velká a dokonalá Spravedlnost Páně.

A teď se vraťme k přírodním katastrofám, které jsou taktéž pouze důsledkem zmíněného Zákona. Z poznání jeho účinků lze velmi jednoduše vydedukovat, že pokud lidi postihlo něco mimořádně negativního, museli si to zapříčinit oni sami svou vlastní negativitou. Co kdo totiž zaseje, to také sklidí! Pokud tedy lidé sejí zlo, museli v minulosti jednat právě takovýmto způsobem, neboť na základě působení Zákona zpětného účinku to prostě ani jinak není možné!

V čem konkrétně jsou však lidé tak zlí, když je trestají různé povodně, zemětřesení, bouře, nebo jiné katastrofy?

Opravdu pouze nedostatek pokory a zdravé sebereflexe nám znemožňuje jasně vnímat, v čem je lidstvo špatné. Ba co víc, doslova zvrhlé a zkažené!

Pojďme tedy řadu za řadou a podívejme se například na internet. Je plný smyslnosti, zvrhlosti, nízkosti, špíny a duševní prázdnoty. Podívejme se na filmy, plné násilí, hrubosti, vulgárnosti a sexuálních zvráceností. Podívejme se na nejčtenější bulvární noviny a časopisy, plné pomluvy, vyzývavé tělesnosti a prázdných senzací. Podívejme se na ženskou módu, jejíž ideálem je být sexy a která je vytvářena s úmyslem co nejrafinovanějšího dráždění smyslů. Podívejme se na již zcela „normální“ používání vulgarismů v běžné, hovorové řeči, na nevraživost, pomluvy a nepřejícnost, tak velmi rozšířenou mezi lidmi. Dále na duchovní prázdnotu a tupou honbu za hmotou. Na egoistickou snahu získat co nejvíce pro sebe, i na úkor druhých. Na nepřekonatelnou nenávist, ústící do terorismu. Na snahu ovládat a zneužívat jiné národy, a tak dále, a tak dále.

Takové je prostředí, ve kterém žijí lidé na zemi! V těchto dimenzích se pohybuje téměř všechno jejich myšlení a cítění! Nízkým a nečistým vnitřním životem většiny obyvatelstva naší planety vznikají neustále a každodenně obrovská mračna negativní mentální a citové energie. Je to doslova oceán neuvěřitelné nízkosti, špíny, malosti a ubohosti, který svírá a pevně obepíná celou naši planetu. Oceán, do kterého se stále, dnem i nocí valí nové negativní proudy lidského cítění a myšlení! Děsivý oceán zla, vytvořeného lidmi, jehož hladina již kulminuje a ve zpětném účinku, prostřednictvím různého negativního přírodního dění postihuje zkažené lidstvo. Živly země, vedeny inteligenci přírody, vrhají lidem zpět do obličeje vše nimi samotnými vytvořené zlo! Toto je hlavní příčina současných i budoucích přírodních katastrof!

Pokud jim chtějí lidé zabránit, pomůže pouze jediné: Radikální obrat ve způsobu myšlení a cítění! Pokud totiž chceme, abychom dobro sklízeli, musíme ho také sít! Tento Zákon nepustí!

Jak na to? Každý z nás by měl v první řadě očistit svůj vlastní, osobní vnitřní život! Měl by vědomě dbát na čistotu a ušlechtilost svého myšlení a cítění! Měl by od sebe nekompromisně odvrhnout veškerou špínu, nízkost a ubohost, která na něj doléhá z filmů, časopisů, internetu, módy, atd.

Honbu jen a jen za čistě svým osobním prospěchem by měli lidé nahradit snahou po pomoci jiným – snahou po prospěchu všeobecném, a to v duchu zásady: nikdy nedělej jiným to, co nechceš, aby jiní činili tobě! Nebo jinak řečeno: jak chceš, aby se jiní chovali k tobě, tak se chovej také ty k nim!

Není to nic nového! Jsou to principy, které známe už staletí! Principy, které jsme však nikdy nezrealizovali, ale naopak, vždy jsme kráčeli a dosud kráčíme proti ním. Právě proto dnes sklízíme to, co v přeneseném slova smyslu lze nazvat Božím trestem.

Není to však žádný trest Nejvyššího! Je to pouze žeň toho, co jsme jako lidé vždy seli a co ještě dosud sejeme! Žeň, jejíž trpké plody budeme požívat, dokud se nezměníme!

A pokud pozemské lidstvo nebude ve své materialistické slepotě schopné poznat skutečné příčiny, zodpovědné za všechno, co ho potkává, příčiny, skrývající se v něm samotném, živly přírody budou stále více stupňovat sílu zpětných účinků. A to až k nesnesitelnosti, aby nakonec smetly ze zemského povrchu všechny ty, kteří i navzdory mnohým upozorněním a výstrahám zůstali do poslední chvíle pouze nepoučitelní škůdci, vytvářející ve svém myšlení a cítění jen a jen zlo.

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama