Reklama
 
Blog | fortis@atlas.cz

Poslední soud! Za určitých okolností se nemusíme obávat

Lidé mají tendenci vyhýbat se nepříjemným věcem. Třeba jakýmkoli zmínkám o smrti, které se bojí. A stejně je to také s posledním soudem, ze kterého mají strach. Je ale možné uniknout určitým nepříjemným věcem pouze tím, že se jim budeme trvale vyhýbat? Není to možné a naše marné úsilí způsobí naopak pouze to, že zůstaneme nepřipraveni a nevědomí. To však bude mít za následek mnohem tvrdší dopad těchto věcí na nás. Dopad, rovnající se katastrofě a neštěstí, protože jak se říká, štěstí přeje pouze připraveným.

Z tohoto důvodu by proto lidé měli znát pravdu. Pravdu o velkém, přísném a neodvolatelném zúčtování, před kterým stojíme. O zúčtování ve stvoření, které oddělí dobrých od zlých tak, jak se odděluje koukol od pšenice.

Že jde o věc vážnou a důležitou věc dokazují také evangelia. Neboť třebaže slovo „evangelium“ znamená „dobrá zvěst“, nebylo v ní možné vyhnout se množství zmínek o tomto dění.

Již před zahájením veřejného působení Ježíše Krista mluvil Jan Křtitel o sekeře, přiložené ke kořenům stromů a o tom, že bude skácen každý strom, který nenese dobré ovoce. A příkladů, nebo podobenství, kdy mluvil o těchto vážných skutečnostech samotný Ježíš je opravdu množství.

Za všechny zmiňme podobenství o rozumných a nerozumných pannách, z nichž rozumné, čili připravené, nebo jinými slovy splňující určitá kritéria, budou začleněny mezi bytosti ve stvoření upotřebitelné, ale nerozumné, čili nepřipravené, přijdou o tuto možnost.

Nebo jiné podobenství, v němž se říká, že při konečném třídění půjdou beránci – čili dobří do života a kozlové – čili zlí do záhuby.

A nakonec, celé biblické zjevení je přece zakončeno spisem s výmluvným názvem Apokalypsa. V něm je tvrdými slovy popsána perspektiva lidstva, ignorujícího zákony univerza.

Máme se tedy těchto věcí bát a vyhýbat se jim, nebo je mnohem rozumnější vážně se jimi zabývat a připravit se na ně?

Pokud totiž byly tyto skutečnosti lidstvu zprostředkovány právě takovou přísnou formou, tak v tom musíme hledat nějaký, Světlem chtěný smysl. A smyslem toho je důrazné upozornění na to, co nás čeká, pokud se nezměníme a nepřizpůsobíme Vůli Stvořitele.

A změnili jsme se? Žije lidstvo podle Zákonů Božích? Jen se podívejme kolem sebe, jaká je realita. Na základě čeho máme právo doufat, že se vyhneme Biblí předpovězeným událostem? Snad těch 2000 let od příchodu Krista nebyl dostatečně dlouhý čas na to, abychom se vzpamatovali?

A protože doba konečného zúčtování se stále více přibližuje, není nic důležitější, než mluvit o těchto vážných skutečnostech. Abychom se v čase, který nám ještě zbývá vzpamatovali a vyšvihli se na tu úroveň lidství, jaká od nás bude v den účtování požadována. Buď to totiž dokážeme a uspějeme, jako ty moudré panny, nebo to nedokážeme a dopadneme jako panny nerozumné.

Poslední soud můžeme také připodobnit maturitní zkoušce. Vzorný student, pravidelně se připravující na každý vyučovací den s ní určitě nebude mít žádné problémy. Méně vzorný student, který sice bral studium na lehkou váhu, ale nakonec si přece jen uvědomí vážnost zkoušky a napne všechny síly, aby zameškané dohonil, taktéž maturitu zvládne. Avšak ten, kdo se příliš nenamáhal během celého studia a setrvá ve své lehkomyslnosti až do poslední chvíle, ten zkoušku nesloží.

A tento poslední příklad lehkomyslného studenta je příkladem celého lidstva, lehkomyslně a nepřipraveně kráčejícího vstříc „maturitě“ ve stvoření, ignorujíc všechna upozornění.

Největší chybou, ba doslova proviněním lidí v tomto směru je jejich lhostejnost. Lhostejnost a plytkost jejich přístupu k životu, k jeho pravým hodnotám a k naplnění smyslu vlastního bytí na zemi. Jejich úsilí, touhy a cíle se totiž v mnohém neliší od zvířat. A nakonec také umírají nevědomí jako zvířata.

Ale člověk je přece jenom víc! Člověk má stát ve stvoření zcela vědomě v poznání Zákonů, které jsou projevem Boží Vůle a tak naplňovat pravou hodnotu svého lidství. Jinak ho bude stíhat neštěstí za neštěstím, aby nakonec vše vyvrcholilo tak, jak je to napsáno na posledních stránkách Bible v kapitole Apokalypsa.

Výstrahy formulované v Apokalypse však nejsou neměnným předurčením, ale pouze varováním před tím, co musí přijít, pokud se lidstvo nevpraví do Zákonitostí Boží Vůle. Neboť jedině tehdy, když toto dokáže, může se Apokalypse vyhnout.

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama