Reklama
 
Blog | [email protected]

Úder, nebo pohlazení z rukou Stvořitele? Je to na nás!

Naše univerzum je podřízeno dvěma základním principům. Lásce a Spravedlnosti. Veškeré dění ve stvoření probíhá v jejich rámci a projevuje se ve fungování společnosti i v našich vlastních životech a osudech.

Tyto dva principy působily ve stvoření od nepaměti, avšak v současnosti, v době očisty země, bude jejich záření vystupňováno na maximální míru. Konečným cílem jejich bezprecedentního tlaku bude dosažení Harmonie na zemi. Nebo přesněji vyjádřeno, vynucení Harmonie a harmonického života na zemi.

Lidé měli totiž celá tisíciletí na to, aby se sami a dobrovolně včlenili svým myšlením, svými životy i svým jednáním do principu Lásky a Spravedlnosti, které ve vzájemné součinnosti vytvářejí harmonii. Ale žel, ani po tisíciletích k tomu nedošlo. I po tisíciletích je lidstvo od toho vzdáleno. A to dokonce možná víc, než dříve.

Z tohoto důvodu bude jejich působení v očistě zesíleno ve formě záření do takové míry, že nebude úniku. Že nebude jiné možnosti. Že se člověk buď podřídí, nebo nepodřídí a zahyne. Zahyne, protože nic a nikdo nemůže trvale obstát v protichůdném postavení vůči dvěma základním principům, fungujícím ve stvoření. Nemůže obstát jako trvalý nepřítel Harmonie, která tu už konečně má zavládnout.

Jak to celé bude probíhat? Jak bude působit ruka Páně, podléhající principu Spravedlnosti, která bije, aby vynutila harmonický život na zemi? A jak bude působit ruka Páně, podléhající principu Lásky, která bude léčit a pomáhat všem, kteří se pod tlakem úderů Spravedlnosti Páně obrátí ke Světlu a k dobrému chtění?

Ruka Páně, naplňující princip Spravedlnosti, bude působit prostřednictvím záření, nekompromisně vymezujícího pevné mantinely. V těchto mantinelech se bude muset pohybovat lidské chtění, myšlení, emoce i celý vnitřní život. Vybočení z vymezených mantinelů bude možné, avšak podle míry vybočení pouze za cenu lehkých, nebo těžkých zdravotních důsledků. Nebo dokonce za cenu smrti.

Subjektivně to bude člověkem pociťováno tak, že každá myšlenka, každá emoce a každý vnitřní stav, který svou negativitou vybočí z přísně stanovených mantinelů Světlem vyžadované vnitřní čistoty, radosti, jasu, harmonie a dobrosrdečnosti se nějak tělesně negativně projeví. Každá nečistá myšlenka, každé pochmurné vnitřní naladění způsobující ztrátu radosti, každá duševní tíha a vnitřní disharmonie se okamžitě promítne do našeho tělesného aparátu, čímž bude dotyčnému člověku jasně ukázáno, že touto cestou dál jít nemůže. Pokud jí ale přesto půjde a nebude výstrahu respektovat, čeká ho ve druhém sledu prudký zdravotní atak, třeba v podobě náhlé mozkové příhody, infarktu a podobně.

Například ten, kdo žije ve stresu a ustavičně se honí, aby všechno stíhal, jasně zdravotně pocítí, že musí zpomalit a zastavit se. Že musí žít a pracovat klidněji a harmoničtěji.

Ten, kdo se často zlobí a často rozčiluje pocítí, že v tom nemůže dále pokračovat, neboť jinak ho, jak se lidově říká, „klepne“.

Bude to drsná a nekompromisní výchova k harmonii, kterou už mnozí lidé sami na sobě prožívají a pociťují. Bude to tlak na přeměnu osobnosti, vyvíjený Shora, a to i za cenu reálného poškození zdraví, nebo dokonce za cenu smrti.

Úzká, velmi úzká bude brána Harmonie, kterou budou muset přejít lidé do nové éry života na zemi, podřízené Vůli Stvořitele. Přechod bránou Harmonie do nového věku bude tak úzký a tak nekompromisně vymezený, že to nemusí zvládnout dokonce ani celé lidstvo. A kdyby ze všech lidí na zemi měla zůstat byť jen tisícovka, nezpůsobí to ani jen minimální slevení podmínek přechodu bránou Harmonie. Takto bude působit v současné očistě země ruka Páně, naplňující princip Spravedlnosti, která bude vynucovat a vyžadovat dodržování duševní i tělesné harmonie.

Ale všude tam, kde pod tlakem Pánovy Spravedlnosti dojde ke zdravotnímu poškození těla, avšak zároveň spolu s ním k duchovnímu procitnutí dotyčného a k nastoupení cesty Harmonie a dodržování Pánovy Vůle, všude tam se k člověku okamžitě napřáhne ruka Boží Lásky, aby léčila rány jeho těla. Aby ho všemožně podporovala a pomáhala mu v jeho prvních krocích na cestě k Harmonii a k harmonickému soužití všech vědomých bytostí, žijících ve stvoření.

Tak, jako matka dnem i nocí ochraňuje své dítě, naprosto stejně bude také bezbřehá Láska a Dobrota našeho nebeského Otce ochraňovat každého, kdo se vydá na cestu dobrého chtění a čistého, radostného myšlení. Na cestu respektování Vůle Nejvyššího a úcty k bližním.

Ostré hroty šípů záření Spravedlnosti Páně se již dnes začínají zabodávat do duší i těl lidí, přesně zasahujíc všechny jejich vnitřní i vnější slabiny, vzdalující je od principu harmonie. Bolestný zásah těchto šípů nám všem ukáže, kde a čím se proviňujeme vůči harmonii. Ukáže nám, kudy už cesta nevede.

Hroty šípů záření Spravedlnosti Páně zároveň přesně stanoví hranice, ve kterých rozmezí se má pohybovat naše chtění, myšlení, emoce a celý vnitřní život. Pokud to lidé nebudou chtít respektovat a dodržovat, oni sami se budou bolestně zraňovat o hroty těchto šípů, aby si takovýmto způsobem uvědomili a v prožívání na vlastní kůži pochopili, kudy přesně vede jediná možná cesta života, bytí a myšlení ve stvoření. Požehnaný každý, kdo to dokáže pochopit a začne se osobnostně vtěsnávat do mantinelů, nekompromisně vymezených Vyšší Mocí, čímž vykročí na cestu ke Světlu.

Tento text vznikl proto, aby lidé poznali a chápali co se děje, když to dopadne na ně samotné. Když se to bude dít v jejich duších, myslích a tělech.

A tento text vznikl také proto, aby lidé nemuseli navždy zahynout v hustém a neutuchajícím dešti šípů, které na ně budou dopadat z přísné ruky Spravedlnosti Páně, nýbrž aby místo toho mohli být neseni rukou bezbřehé Pánovy Lásky jako na andělských křídlech. Neboť Láska Páně stále čeká na to, abychom se vydali na cestu Světla a ona nám při tom mohla všemožně pomáhat, podporovat nás, ochraňovat nás a léčit rány našeho těla i duše.

Ať nám všem v tomto našem úsilí a v těchto vážných časech pomáhá náš dobrotivý Otec nebeský.

PS. Když si zadáte do internetového prohlížeče slovní spojení „duchovní příčiny nemocí“, ukáže se vám mnoho zdrojů. Naleznete v nich vysvětlení vztahu mezi konkrétním disharmonickým duševním stavem a jemu odpovídající konkrétní nemocí.

Skutečné uzdravení spočívá v tom, že prostřednictvím takzvané pozitivní afirmace změníme pozitivním způsobem svůj duševní stav. Tím vnitřně eliminujeme skutečnou příčinu nemoci a můžeme se uzdravit.

Tento princip bude v nadcházející očistě země vyhrocen na maximum tak, že různé tělesné nemoci nás budou svými intenzivními příznaky nutit k uskutečnění odpovídající vnitřní duševní změny, a tím zároveň k uzdravení a dosažení duševní harmonie.

Reklama