Reklama
 
Blog | [email protected]

Odpověď na to, proč je dnes špatně a proč bude dobře

Při pohledu na současné negativní dění, které začalo pandemií a s ní souvisejícími opatřeními, a pokračuje válkou a s ní spojenými sankcemi, inflací a energetickou krizí se zdá být naprosto neopodstatněné tvrdit, že Světlo přichází. Zdá se to být nesmysl, protože náš materiální svět se propadá do stále větší negativity.

A přece je to pravda! Přece přichází Světlo Boží a vše, co se děje kolem nás, není toho popřením, nýbrž potvrzením! Jen je třeba se na to dívat správným způsobem. Čili z pohledu Světla, proudícího Shora, a ne z materialistického pohledu člověka, upřeného k zemi, pro kterého nic kromě materie neexistuje. Který nic neví a netuší o mohutných dějích, probíhajících v jemnějších úrovních, nacházejících se nad úrovní nejhrubší materie.

Podívejme se proto nyní správným způsobem na to, co se ve skutečnosti děje a pochopme vážnost dnešní doby.

To, že se něco výjimečného děje a začalo dít, už přece vidí i každý materialista s trochu otevřenýma očima. Vidí, že do pandemie byl život úplně jiný a příchodem pandemie se všechno jakoby začalo hroutit. Jakoby se všechno špatné, co na zemi existuje, začalo stále více koncentrovat, a v podobě nejrůznějších neštěstí, katastrof a krizí dopadá na jednotlivé národy i na celé lidstvo.

Něco výjimečné se vskutku děje a je to způsobeno Světlem. Světlo přichází shora od Pána a tlačí všechno špatné stále více dolů k zemi, aby ho také z ní nakonec úplně vytlačilo. K zemi se přibližuje Světlo Boží jako hradba, nebo jako železný lis, a systematicky zatlačuje zlo a temnotu stále níže a níže. Temnota a zlo se dostávají do stále většího sevření mezi zemí a neústupným tlakem ramene Božího lisu, čímž se jim stále více zužuje manévrovací prostor. Proto je zlo stále koncentrovanější a koncentrovanější, co se nevyhnutelně projevuje vzestupem zla a negativity na zemi. Proto temno šílí! Proto se v tomto směru vyhrocuje situace ve světe!

Při povrchním pohledu, bez znalosti hlubších duchovních souvislostí se zdá, že zlo na naší zemi zvedá hlavu a vítězí. Zdá se, že naprosto vše se dostává pod vliv temnoty a bude jí ovládnuto.

Ve skutečnosti je to však způsobeno stále se přibližující hradbou Světla Nejvyššího, které stále více stlačuje a koncentruje zlo do oblastí nejhrubší hmotnosti. A zlo, v poznání svého blízkého konce šílí a snaží ve svém nastupujícím zániku strhnout co nejvíce lidských duší spolu se sebou. Přesně tak, jak říká lidové úsloví, že kůň který umírá nejvíce kope.

Všichni lidé naší planety by měli znát tento kontext a měli by si jej uvědomit. Neboť pokud ho neznají a svůj zrak upírají pouze k nejhrubší matérii země, a ke společenskému i politickému dění, které se kolem nás odehrává, nemají mnoho důvodů k radosti. Vyvolává to v nich strach, obavy, úzkost, depresi, deziluzi, nebo hněv, nenávist, nepřátelství a rozdělení. Vyvolává to tedy jen samé negativní pocity, myšlenky a emoce, které zatěžují duši člověka, a v jeho negativním a pochmurném naladění ho stahují do spárů temna. Právě tímto způsobem, přes psychiku, temno a zlo ve vědomí vlastního zániku strhává mnohé lidské duše spolu se sebou. Všichni lidé, se zrakem upřeným pouze na současné materiální dění, jsou vystaveni tomuto smrtelnému nebezpečí.

Hradba Světla Božího je však již tak blízko u země, že každému, kdo měl dosud svůj zrak upřený pouze k tomu pozemsky materiálnímu, stačí jen trochu pozvednout své oči a svůj vnitřní zrak směrem vzhůru, a on vycítí a vytuší blížící se vítězství Světla. Pochopí a uvědomí si, že zlo nakonec nezvítězí. Uvědomí si, že vítězství Světla a jeho hodnot je neotřesitelnou jistotou, předpovídanou proroky již před staletími. Toto vítězství je předurčením! Je Vůlí živého Boha, proti kterému se nemůže trvale stavět a dlouhodobě čelit nic stávajícího. Vítězství Vůle Páně na zemi je fakt! Je to jen otázka času.

Každý člověk, který odtrhne svůj zrak od okolního dění a pozvedne ho vzhůru takovým způsobem, že se zaměří k dobru, se v dnešní převratné době okamžitě dostává do spojení se Světlem a do spojení s jeho pomáhajícím zářením. Neboť Světlá Síla tlačí na jedné straně zlo k zániku, ale na druhé straně podává pomocnou ruku každému, kdo se zaměří k dobru a ušlechtilosti, aby nemusel zahynout spolu se zlem, a aby ho zlo nestrhlo se sebou. Proto pomoc a ochrana Boží zaštítí každého, kdo se v dnešní době zániku zla s plnou vážností obrátí k dobru. Každého, kdo v sobě vzbudí pevné chtění k dobru a bude se snažit zachovat krb svých myšlenek čistý.

Světlo zvítězí! A spolu s ním lidé, kteří se hlásí ke světlým hodnotám. K hodnotám dobra a spravedlnosti. K hodnotám Boha a Ducha. K hodnotám lásky a úcty k bližním.

Vítězství Světla a jeho hodnot není přání! Není to ani víra! A není to ani přesvědčení! Je to jistota! O tuto jistotu se má opřít odvaha a odhodlání všech, kteří se přikloní ke světlým hodnotám. O tuto jistotu se má opřít jejich odvaha a odhodlání zvládnout to pozemsky těžké, co přichází, a co je nutným předstupněm plného vítězství Světla.

Nedejme se proto zmást vším tím špatným, co se v současnosti děje kolem nás a uvědomujme si, že je to vynuceno hradbou Světla, která se systematicky stále více přibližuje k zemi, aby nakonec, po dosažení vítězství, nastala na zemi zcela nová kvalita života.

Dojde k tomu, co je ještě dnes považováno za nemožné.

Dojde k tomu, že lidé se začnou zásadně měnit v tom smyslu, že začnou jednat co nejušlechtileji při setkání s jinými.

Dojde k tomu, že se lidé začnou snažit udržovat své nitro čisté, aby ani jen v myšlenkách nezpůsobili škodu svým bližním a nijak jim neublížili.

Dojde k tomu, že lidé začnou jednat více podle svého citu, srdce a svědomí, než podle svého vypočítavého rozumu tak, jak tomu bylo doposud.

Dojde k pochopení, že chtění dobra je mnohem cennější, než dosavadní chtění peněz a majetků.

Dojde k poznání pravého smyslu bytí, které je duchovní, a jeho cílem je směřování a konečný návrat do říše Ducha.

Dojde k tomu, že cena lidského života nebude hodnocena podle míry vlivu a moci, ale podle míry harmonie, kterou se lidé budou snažit společně udržet.

Dojde k tomu, že lidé začnou hledat a najdou cestu k bytostem a silám, stojícím za správou přírodního dění, se kterými naváží kontakt a spolupráci. Tím lidstvo upustí od svého dosavadního proti přírodního a drancujícího jednání, a začne žít v souladu a v harmonii s přírodou.

To vše je před námi! To vše se blíží! Hodnoty Světla začínají zdolávat hodnoty temna! Jen se lépe podívejte kolem sebe a uvidíte to! Starý svět, přerostlý temnem začíná kolabovat!

A je pouze na každém z nás osobně, kam se zařadí. Zda svůj zrak, srdce a vědomí nechá upřené na hodnoty temna, chladného rozumu a materialismu, směřujícího k zániku, nebo ho pozvedne k hodnotám Světla, Boha a Ducha, směřujícím k vítězství.Avšak se všemi nezvratnými důsledky, které pro nás vyplynou z tohoto nejdůležitějšího rozhodnutí v celém našem dosavadním bytí.

Nedejme se proto strhávat negativitou současného dění. Pozvedněme svůj zrak vzhůru a z plných plic se nadechněme čerstvého vzduchu. Už voní vítězstvím! Vítězstvím Světla! Jen s radostnou odvahou vpřed, přes všechny překážky a protivenství, která nás ještě čekají.

Reklama